מצא רשימות בחינם

שלום אורח
התחבר
הירשם


מצא אותנו בפייסבוק
השוואת חוקים מתחום האפוטרופסות בבתי משפט ברחבי העולם


אם אי פעם תהיתם מהם חוקי אפוסטרופסות במדינות שונים בעולם וכיצד הם שונים אחד מרעהו - הגעתם לרשימה המושלמת. חוקים שכיחים מהתחום והשוואה בין בתי המשפט בארץ, בארה"ב ובקנדה ובחינה מעמיקה של ההבדלים בחוקי האפוטרופסות המקומיים.חוק לבחינה: השוואת החוק למבחן למינוי אפוטרופוס בבתי משפט שונים
החוק הישראלי - חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: אדם שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לעניניו, כולם או מקצתם ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו. (ס' 33(א)(4))
תזכיר החוק: המבחן נותר על כנו אך נוספו שני עקרונות שיש לקחת בחשבון - עקרון הצורך ('האם יש צורך בדבר כדי לשמור על טובת החסוי') ועקרון האמצעי הפחות מגביל. (ס' 33א(א))
אלברטה, קנדה: אפוטרופסות יתמנה רק לגבי עניינים אישיים (בענייני רכוש ניתן למנות נאמן). ימונה כאשר נקבע חוסר כשירות של האדם לקבל החלטות, בכפוף לעקרון האמצעי הפחות מגביל ולקביעה כי זוהי טובתו של האדם. (ס' 26(6))
מדינת ניו יורק: שלושה תנאים מצטברים למינוי: יש צורך במינוי בכדי לדאוג לצרכיו של האדם, האדם חסר כשירות, ולא ניתן לעשות שימוש באמצעי פחות מגביל. (ס' 81.02)

חוק לבחינה: השוואת החוק למבחן להגבלת כשרות משפטית בבתי משפט שונים
החוק הישראלי - חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: פסול דין - אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו. (ס' 8)
תזכיר החוק: ביטול סטטוס פסול דין. הבטחת כשרות משפטית מלאה בעניינים אישיים. יצירת סטטוס חדש 'חסוי מוגן' בתחום הרכוש עבור חסוי בגיר שאינו מסוגל לשקול ולהבין את משמעות פעולותיו ואת תוצאותיהן ובלבד שנוכח בית המשפט כי ללא הוראה כאמור עלול להיגרם נזק של ממש לחסוי או לרכוש ואין אמצעי מגביל פחות. (ס' 64ב)
אלברטה, קנדה: עם מנוי האפוטרופוס כשרותו של המיוצג מוגבלת.
מדינת ניו יורק: מבחן מצטבר להכרזה על אדם כחסר כשירות: כאשר האדם אינו מבין את ההשלכות של יכולותיו המוגבלות, ויש ראיה ברורה לכך שצפוי לן נזק בשל כך. (ס' 81.0.2)

חוק לבחינה: השוואת החוק לשיקול הדעת של האפוטרופוס בקבלת החלטות בבתי משפט שונים
החוק הישראלי - חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: מבחן טובת החסוי, כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות הענין. (ס' 41)
תזכיר החוק: מבחן טובת החסוי נותר על כנו אך נוסף סעיף המפרט את העקרונות המרכיבים מבחן זה: כבוד וחירות, פרטיות, מימוש יכולות ועצמאות. (ס' 67ב, 67ד)
אלברטה, קנדה: האפוטרופוס אמור לפעול על פי מבחן 'טובתו של האדם' ועל פי אמונותיו, רצונותיו וערכיו של המיוצג ככל שהדבר ידוע לו.

חוק לבחינה: השוואת החוק לדרכי פעולת האפוטרופוס בבתי משפט שונים
החוק הישראלי - חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: אין התייחסות.
תזכיר החוק: רשימה ארוכה של עקרונות: מתן מידע לחסוי, עידוד לקבלת החלטות על ידי החסוי, שמיעת דעת החסוי ושיתופו ככל הניתן, פעולה בהתאם לרצון החסוי ככל שזה מתיישב עם טובתו, שמירת קשר עם הסביבה ועוד. (ס' 67ד)
אלברטה, קנדה: עקרונות מנחים: טובת החסוי, חריצות, הגינות, עידוד עצמאות, באופן הכי פחות מגביל. (ס' 35)
מדינת ניו יורק: עקרונות כלליים: לפעול רק במגבלות המינוי, לפעול מתוך דאגה וחריצות ומתוך נאמנות. (ס' 81.20)

חוק לבחינה: השוואת החוק להאחריות של אפוטרופוס כלפי החסוי בבתי משפט שונים
החוק הישראלי - חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: לדאוג לעניינים שנמסרו לו על ידי בית המשפט. (ס' 39)
תזכיר החוק: שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות בדבר האחריות והחובות של אפוטרופוסים פרטיים ותאגידים. (ס' 39(ב))
אלברטה, קנדה: המינוי מותנה בהגשת 'תכנית עבודה' שמתווה את חובותיו של האפוטרופוס כלפי המיוצג. (ס' 26(3))
מדינת ניו יורק: יש רשימת חובות לאפוטרופוס לעניינים אישיים ואפוטרופוס לענייני רכוש תוך דגש על מתן עצמאות לאדם. (ס' 81.21 - 81.22)

חוק לבחינה: השוואת החוק למחלוקת בין אפוטרופוס לחסוי בבתי משפט שונים
החוק הישראלי - חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: חובת ציות של החסוי לאפוטרופוס. (ס' 43)
תזכיר החוק: חובת ציות למעט מקרים של מחלוקת בעניינים אישיים מהותיים אשר אז על האפוטרופוס לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות. (ס' 67ד(9))
אלברטה, קנדה: האפוטרופוס יפנה לבית המשפט לבקש הוראות. (ס' 38)
מדינת ניו יורק: רצון האפוטרופוס גובר למעט החלטות שנוגעות להוצאה מהבית שמחויבות בהסכמת האדם חסר הכשירות (ס' 81.22)

חוק לבחינה: השוואת החוק לסמכויות כפייה ושימוש בכוח של אפוטרופוס בבתי משפט שונים
החוק הישראלי - חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: אין התייחסות.
תזכיר החוק: ניתן אך ורק במידה והאפוטרופוס השתכנע כי יש להגביל את חופש התנועה או להשתמש בכח סביר כנגד החסוי לרבות אשפוז כפוי, וכי הפעולה דרושה למניעת פגיעה בחסוי וכי חומרת הפגיעה וסיכויי התרחשותה מצדיקים את ההגבלות או השימוש בכוח. (ס' 67ה)
אלברטה, קנדה: רק אם בית המשפט נתן הנחיה מפורשת אשר עניינה כפיה. הנחיה כזו יכולה לכלול הוראה לסיוע משטרתי להוציא לפועל החלטה .(ס' 38(2))
מדינת ניו יורק: חוסר בהירות בשאלת היכולת של האפוטרופוס להורות על אשפוז בכפייה.

חוק לבחינה: השוואת החוק לזכויות פרוצדורליות והליך הוגן בבתי משפט שונים
החוק הישראלי - חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: נוכחות בדיון - בית המשפט ישמע את החסוי אם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר את דעתו. (ס' 36)
תזכיר החוק: חובת שמיעת החסוי לפני הכרזתו כ'חסוי מוגן'. (ס' 64ב(א))
מדינת ניו יורק: זימון לדיון בשפה פשוטה; זכות לייצוג משפטי (ס' 81.10); נוכחות חובה בדיון. במידה והאדם לא יכול להגיע לבית המשפט, הדיון ייערך במקום אשפוזו/מגוריו (ס' 81.11); חובת הנמקה של כל החלטה על הגבלת כשרות משפטית ומינוי אפוטרופוס.

חוק לבחינה: השוואת החוק לחוו"ד מקצועיות כבסיס להחלטה על אפוטרופסות בבתי משפט שונים
החוק הישראלי - חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: חוות דעת רפואית להכרזה על אדם כפסול דין (מוסדר בתקנות). אין התייחסות לצורך בחוות דעת לצורך מינוי אפוטרופוס.
תזכיר החוק: אין התייחסות
אלברטה, קנדה: יש לערוך מבחן כשירות שפרטיו מוסדרים בתקנות. המעריך צריך להיות איש מקצוע רפואי או טיפולי שעבר הכשרה מיוחדת בנושא.
מדינת ניו יורק: בית המשפט ממנה מעריך (מי שעבר הכשרה מיוחדת ורשום במרשם בית המשפט) אשר פוגש את האדם וממלא שאלון נרחב על רמת התפקוד של האדם ועל האפשרות להסתפק בחלופות לאפוטרופסות. (ס' 81.09)

חוק לבחינה: השוואת החוק לקבלת החלטות חלופית על בסיס רצון האדם בבתי משפט שונים
החוק הישראלי - חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: אין
תזכיר החוק: ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים (שאינם רפואיים) וענייני רכוש וכן הנחיות מקדימות.
אלברטה, קנדה: הנחיות מקדימות וייפוי כוח מתמשך (מוסדרים בחוק נפרד).
מדינת ניו יורק: הנחיות מקדימות וייפוי כוח מתמשך (מוסדרים בחוק נפרד)

חוק לבחינה: השוואת החוק לתמיכה בקבלת החלטות בבתי משפט שונים
החוק הישראלי - חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: אין
תזכיר החוק: אין
אלברטה, קנדה: קיים רק לעניינים אישיים - ניתן למנות עד 3 תומכים ללא מעורבות בית המשפט. (ס' 3-10)
מדינת ניו יורק: אין

חוק לבחינה: השוואת החוק לחידושים נוספים בבתי משפט שונים
תזכיר החוק: הסדר מפורט בנוגע לייפוי כוח מתמשך והנחיות מקדימות הכולל סמכויות, תנאי כשירות למינוי, מועד כניסה לתוקף, מעורבות בית המשפט ועוד (ס' 32); הסמכת השר לקבוע בתקנות כללים למתן חוות דעת רפואית לקביעת היעדר מסוגלות לצורך ייפוי כוח מתמשך (ס' 32יב); צוואה ומסמך הבעת רצון של הורה או של אפוטרופוס (ס' 64).
אלברטה, קנדה: בית משפט יכול לאשר מינוי של שותף בקבלת החלטות לעניינים אישיים ( co decision making) (ס' 11-23) וכן למנות נאמן לענייני רכוש (ס' 43-72).
מדינת ניו יורק: שורה של חלופות לאפוטרופסות שעניינן מתן מענה לצרכיו של האדם מבלי להגביל את כשירותו (כגון ביקור של אחות; סיוע בבית; מרכז יום ועוד); בנוסף בית המשפט יכול להורות על ביצוע פעולה משפטית כגון מכירת נכס, העברה בנקאית, או התקשרות חוזית אשר תייתר מינוי של אפוטרופוס (ס' 81.16); כל אפוטרופוס חייב לעבור הכשרה בתפקידו. (ס' 81.39) 

רשימות מקושרות  רשימות מקושרותלא נמצאו תוצאות

 

רשימות בקטגוריות דומות 


 • Amir Lee

  יישובי פריפריה בכל הארץ

  רשימה מלאה של יישובי פריפריה בכל רחבי הארץ, מקרית שמונה ועד אילת. כל יישובי הפריפריה כולל שיוך לאזור וסמל יישוב. חשבתם שאתם מכירים את כל יישובי הפריפריה בארץ - תהיו בטוחים שלא...

  מאת: Amir Lee >>  אחר  29/10/2013  לצפייה לצפייה  


 

רשימות נוספות מאותו המחבר 


 • Amir Lee

  אגודות חובבי חיות בישראל

  רשימה מפורטת של כל העמותות והארגונים חובבי החיות בישראל. אוהבים בע"ח? אתם מאוד תאהבו ותוקירו את הפעילות של הארגונים הללו. זקוקים לסיוע בנושא בעלי חיים? זה המקום לפנות לאדם מקצועי בתחום.

  מאת: Amir Lee >>  תחביבים ופנאי  24/10/2013  לצפייה לצפייה